Lampka sygnalizacyjna LED czerwona+zielo na+pomarańczowa 230VAC (*)

39,69zł Netto
48,82zł Brutto

Dodaj:


  • Wersja/model: SVN129/HAG
  • Producent HAGER

Konfi­guracja
Liczba modułów
1
Charak­terystyka elek­tryczna
Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
230 V
Często­tliwość
50/60 Hz
Napięcie
Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
250 V
Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4000 V
Wymiary
Głębo­kość produktu
62 mm
Wyso­kość produktu
83 mm
Szero­kość produktu
17.5 mm
Często­tliwość
Często­tliwość (zakres do ETIM)
50 do 60 Hz
Moc
Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
0.8 W
Materiał
Kolor
1xczer­wony/1xzie­lony/1xpo­ma­rań­czowy
Stero­wanie oświe­tle­niem
Rodzaj źródła światła
LED
Instalacja / Montaż
Moment dokręca­jący
1,7 Nm
Podłączenie
Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
0,75 / 6mm²
Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
0,75 / 10mm²
Rodzaj oprawy
Fix
Rodzaj przy­łącza
ze śrubą
Norma
Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
Stopień ochrony
IP20
Warunki użyt­ko­wania
Temperatura robocza
-20…50 °C
Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
-40…80 °C
Widzieć mniej


');